ผลของโปรไบโอติก Lactobacillus gasseri ต่อโรคลำไส้แปรปรวนEffect of Lactobacillus gasseri BNR17 on irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dosefinding trial
ผลของ Lactobacillus gasseri BNR17 ต่อโรคลำไส้แปรปรวน

การศึกษาและงานวิจัยจาก Seoul National University of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้

โรคลำไส้แปรปรวน หรือ Irritable Bowel Syndrome : IBS เป็นภาวะการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติ โดยมีอาการแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ทั้งอาการปวดท้อง แน่นท้อง ไม่สบายท้อง รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ท้องผูก ท้องเสีย หรือท้องเสียสลับกับท้องผูก การรักษาโรคลำไส้แปรปรวน จะรักษาตามอาการของแต่ละบุคคล โดยมีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแล นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตแล้ว โปรไบโอติกก็มีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันโรคลำไส้แปรปรวนได้เช่นเดียวกัน

Ji Yeon Kim และทีมวิจัย จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการวิจัยผลของ Lactobacillus gasseri BNR17 ต่อโรคลำไส้แปรปรวน โดยทำการทดลองกับอาสาสมัคร จำนวน 42 คน อายุ 20 – 54 ปี มีดัชมีมวลกาย (BMI) ≥ 23 กก./ตร.ม. และมีอาการของโรคลำไส้แปรปรวน แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มแรก จำนวน 12 คน จะได้รับยาหลอก
  • กลุ่มที่สอง จำนวน 9 คน จะได้รับ low-dose (L. gasseri BNR-L) 2×108 CFU/day
  • กลุ่มที่สาม จำนวน 11 คน จะได้รับ  intermediate-dose (L. gasseri BNR-M) 2×109 CFU/day
  • กลุ่มที่สี่ จำนวน 10 คน จะได้รับ High-dose (L. gasseri BNR-H) 2×5×109CFU/day

ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วใช้แบบสอบถาม 5-point Likert visual analogue scale เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของอาการของโรคลำไส้แปรปรวน ได้แก่ การปวดท้อง ท้องอืด และการขับถ่ายผิดปกติ ผลปรากฎว่า คะแนนความรุนแรงของอาการท้องอืดและการขับถ่ายผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่ได้รับ low-dose (L. gasseri BNR-L) และ intermediate-dose (L. gasseri BNR-M) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ High-dose (L. gasseri BNR-H) คะแนนความรุนแรงของอาการทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ได้รับ low-dose (L. gasseri BNR-L) และ intermediate-dose (L. gasseri BNR-M) ช่วยให้อาการท้องอืด และการขับถ่ายดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ High-dose (L. gasseri BNR-H) ช่วยให้ทุกอาการของโรคลำไส้แปรปรวนมีอาการที่ดีขึ้น โดยสรุปแล้ว โปรไบโอติก อย่าง Lactobacillus gasseri นั้นมีส่วนช่วยในการลดและบรรเทาอาการของโรคลำไส้แปรปรวนได้ ซึ่งปริมาณที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลชัดเจนที่สุดคือ 2×5×109CFU/day

อ้างอิง

Ji Yeon Kim, et al. Effect of Lactobacillus gasseri BNR17 on irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dosefinding trial. Food Sci Biotechnol. 2018; 27(3): 853–857.

คลิกที่นี่..อ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์