Skip to content Skip to footer

พิชิตโรคลำไส้แปรปรวนด้วย Probiotics

พิชิตโรคลำไส้แปรปรวนด้วยโปรไบโอติก ( Probiotics )โรคลำไส้แปรปรวน (IPB) คือ ความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ที่บีบตัว โดยตรงไม่พบพยาธิสภาพจากการตรวจเลือด โรคนี้จะมีอาการเป็นๆหายๆ หรือเป็นติดต่อกันนานเป็นปีๆ เป็นโรคที่สร้างความรำคาญรบกวนร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเสมอซึ่งอาการของโรคลำไส้แปรปวนจะมีทั้ง ปวดท้องเกร็งบริเวณท้องน้อย ท้องอืด เรอหรือผายลมบ่อย ถ่ายอุจาระ ไม่ปกติ บางรายมีอาการท้องผูก สลับท้องเสีย เป็นต้น ซึ่งบางรายอาจมีหลายอาการพร้อมกันโดยปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเกิดภาวะลำไส้แปรปรวนได้แน่ชัด แต่เป็นจากหลายปัจจัยร่วมกันหลายประการ โดยอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ1. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น พันธุกรรม, สภาพจิตใจ, ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ 2. ปัจจัยแวดล้อม เช่น อาหาร, การติดเชื้อในทางเดินอาหารซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลำไว้แปรปรวน ก็คือ ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ทาน Probiotics ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ จะมีอาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทาน ทั้งในแง่ของการปวดท้อง การพองตัวของลำไส้และความสม่ำเสมอในการเคลื่อนตัวของลำไส้ซึ่งใน Lish Flora มีจุลินทรีย์ 2 ชนิด…